versión en Castellano 


  Esteu a: inici, noticies. Usuari no registrat    « Setembre 2022 »

NotíciesInfollotja 


Setmanalment trobarà en aquest butlletí informatiu, la informació de les tendències, els preus fixats i les notícies d'interès pel sector.

registri's ara »  


Preguntes més freqüentes sobre els pagaments directes de la nova PAC a 2015

16.04.2014

El FEGA ha elaborat aquesta nota, que no té caràcter legal sinó informatiu, per tal de respondre les preguntes més freqüents que els en relació amb els nous ajuts directes de la PAC que seran d'aplicació a partir del 2015.

1. Qui pot rebre drets de pagament bàsic en 2015?
Perquè un agricultor pugui rebre una assignació de drets de pagament bàsic en 2015, ha de complir tres requisits:

a). A 2013 ha d'haver cobrat algun tipus de pagament directe o haver rebut drets de pagament únic de la reserva nacional el 2014.

b). Ha d’complir amb el requisit de ser agricultor actiu, segons els criteris que estableixi la normativa nacional per a la campanya 2015.

c). Ha de presentar una sol•licitud d'ajuda amb hectàrees admissibles en 2015.

A més, cal tenir en compte que el nombre màxim de drets de pagament bàsic que podrà assignar-se a un agricultor serà igual al nombre d'hectàrees admissibles que declari el 2015, sempre que no superi les hectàrees admissibles que va declarar el 2013, en el cas, s'assignarà un número igual a les hectàrees admissibles declarades aquest any. És a dir, el nombre d'hectàrees admissibles que l'agricultor va declarar el 2013 constitueix la seva superfície admissible de referència.

2. Com afecten les cessions de drets de pagament únic que es facin el 2014 sobre l'assignació inicial de 2015?
Les cessions de drets de pagament únic que es comuniquin durant el període de cessions corresponent a 2014, és a dir, del 17 de febrer al 15 de maig de 2014, tindran efecte sobre l'assignació de 2015 per al cessionari (comprador o arrendatari), sempre que formin part d'una compravenda o d'un arrendament de drets amb terres que comprengui la totalitat o part d'una explotació.

El cessionari rebrà, d'ofici, el dret que li hauria correspost al cedent (venedor o arrendador) a rebre drets de pagament bàsic per haver cobrat pagaments directes el 2013. Igualment rebrà d'ofici la referència de superfície equivalent al nombre d'hectàrees incloses en la transferència de terres realitzada.

A més, l'import dels drets de pagament únic adquirits i activats el 2014 per el cessionari passarà a entrar al càlcul del valor unitari inicial dels nous drets de pagament bàsic que se li assignin.

Si la cessió de drets de pagament únic es realitza sense terra, amb caràcter general, amb la cessió, el cessionari no adquireix del cedent el dret a rebre drets de pagament bàsic derivat d'haver cobrat algun tipus de pagament directe el 2013, per la qual cosa la cessió, si el cessionari no va cobrar ajudes directes en 2013, només li servirà per cobrar el 2014 els drets de pagament únic adquirits i activats.

En determinades circumstàncies excepcionals, cessions de drets sense terres podran assimilar a cessions de drets amb terres, en particular, en el cas de explotacions ramaderes que desenvolupen la seva activitat sobre terres arrendades i que cessen en la seva activitat ramadera per complet , cedint tots els seus drets de pagament únic.

En qualsevol cas, el cessionari ha de complir la resta de requisits per rebre drets en 2015.

3. I les vendes o arrendaments de terres que es facin després de tancat el període de cessions de 2014?
El 15 maig 2014 conclou la PAC actual, als efectes de poder cedir drets de pagament únic.

Les vendes o arrendaments d'explotacions, totals o parcials, que es realitzin a partir del 16 de maig de 2014, es regiran ja per les regles de la nova PAC, recollides en el Reglament (UE) 1307/2013 i en les disposicions d'aplicació de la Comissió, encara en tramitació i per tant susceptibles de patir variacions segons la informació de què es disposa en aquests moments, perquè amb la cessió es transfereixi el dret a rebre drets el 2015, tant venedor com comprador o arrendador i arrendatari, han de complir els requisits d'agricultor actiu que es estableixin per a la campanya 2015.

A més, en el cas que el cessionari (comprador o arrendatari) no hagués percebut cap pagament directe en 2013, i no tingués referència de superfície admissible declarada aquest any, és a dir, no pot ser assignatari de drets de pagament bàsic per si mateix, podrà rebre del cedent (venedor o arrendador) el dret a rebre drets de pagament bàsic, si les parts ho acorden en el contracte i sempre que es compleixin la resta dels requisits.

4. Si sóc nou agricultor, com puc rebre drets? Com puc complir els requisits d'agricultor actiu?
Un nou agricultor pot accedir als ajuts de la PAC a partir del 2015 per diverses vies :
-A través de la reserva nac
-Per herència.
-Mitjançant una compra o arrendament de terres (o recuperació d'un arrendament de terres) amb drets de pagament bàsic.
-Mitjançant la compra de drets de pagament bàsic.

En tots els casos, la normativa nacional d'establir un període de temps suficient perquè el nou beneficiari pugui acreditar ingressos procedents de l'activitat agrària que ha iniciat. Així mateix, s'establiran requisits perquè la incorporació del nou agricultor sigui veritable i no respongui , per exemple, a un fraccionament artificial d'una explotació per maximitzar l'obtenció d'ajudes.

Addicionalment, tots els anys es comprovarà, a més, que el sol·licitant està inscrit com a titular d'una explotació agrícola o ramadera activa en els registres de explotacions corresponents.

5. Tinc arrendades les meves terres i els meus drets de pagament únic, què passarà quan s'acabi l'arrendament, si conclou el 2015 o un any posterior?
En aquestes circumstàncies, l'arrendatari és qui ve sol·licitant les ajudes de la PAC, de manera que serà qui pugui complir els requisits indicats en la pregunta 1 i rebre per això una assignació de drets de pagament bàsic en 2015 .

Un cop finalitzat l'arrendament, passarà el que hagin acordat les parts en el contracte d'arrendament. Si les parts han acordat que, en acabar el contracte, el arrendatari ha de retornar els drets de pagament bàsic generats a la part arrendadora, aquesta, sempre que compleixi el requisit de ser agricultor actiu, podrà recuperar els drets generats juntament amb les terres i activar, o cedir-los directament a un nou arrendatari, que igualment haurà de complir la condició d'agricultor actiu.

6. Fins ara cobrava la PAC (pagament únic), però les terres les portava una altra persona, a la qual no cobrava un cànon d'arrendament en considerar l'import de la PAC el preu de l'arrendament. Puc continuar així?
Aquests casos no solen estar coberts per un contracte d'arrendament pròpiament dit, d'acord amb la Llei d'Arrendaments Rústics, sinó que solen ser acords verbals o, en el millor dels casos, contractes privats.

Per poder rebre drets en 2015, l'agricultor ha de ser actiu. En el cas que només cobrés pagaments directes del primer pilar de la PAC i no tingués altre ingrés agrari, no podrà complir amb la condició d'actiu.

Com a opció, pot reprendre l'activitat de la seva explotació en aquesta campanya i generar així ingressos per complir la condició d'agricultor actiu a partir de la mateixa. en aquest cas, l'activitat ha de ser represa a tots els efectes, en particular, fent directament responsable del risc empresarial derivat de l'activitat agrícola o ramadera de la seva explotació i declarada en la sol·licitud.

Si no desitja assumir el risc empresarial derivat de l'activitat agrícola o ramadera de la seva explotació, pot arrendar les terres amb els drets el 2014. En aquest cas, els drets de pagament bàsic seran assignats a l'arrendatari el 2015, i un cop finalitzat l'arrendament, passarà el que hagin acordat les parts en el contracte d'arrendament, tal com s'indica a la pregunta anterior.

7. Estic jubilat, però segueixo mantenint la meva activitat agrària podré rebre drets en 2015 ?
Els jubilats poden exercir l'activitat agrària i, per tant, beneficiar-se dels ajudes de la PAC, dins dels límits establerts per la normativa sobre Seguretat Social.

Si es tracta d'un jubilat del règim general de la Seguretat Social, pot treballar els seus terres mantenint íntegra la seva pensió, sempre que per aquestes terres no obtingui uns ingressos bruts anuals superiors al salari mínim interprofessional, que és de 9.034 euros/any, incloent en aquests ingressos bruts les ajudes de la PAC.

Els agricultors que van cotitzar per compte propi a l'antic REASS (RègimEspecial agrari de la Seguretat Social) o en l'actual SETA (Sistema Especial de Treballadors Agraris) inclòs en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en jubilar poden compatibilitzar el cobrament íntegre de la pensió amb el treball a les seves terres, sempre que d'elles no obtinguin un import més gran que el salari mínim interprofessional (9.034 euros/any ) que en aquest cas es computa com a rendiment net, és a dir, el resultant d'aplicar als ingressos bruts, incloent-hi les ajudes de la PAC, el mòdul o mòduls de l'IRPF corresponents i detraient els imports de les dotacions a l'amortització i altres reduccions fiscals aplicables en la seva determinació.

8. Fins ara vinc sol·licitant la PAC cada any, però sense tenir drets de pagament únic i sense rebre cap pagament directe, podré rebre drets en 2015?
Si amb la sol·licitud de 2013 no va cobrar cap tipus d'ajuda directa (pagament únic o ajudes acoblades), no compleix un dels tres requisits per rebre drets en 2015 indicats en la pregunta 1 i, per tant, no podrà rebre una assignació de drets de pagament bàsic.

A la pregunta 2 s'indica en quines circumstàncies una cessió de drets de pagament únic
realitzada el 2014, pot permetre a un agricultor que no va cobrar cap pagament directe en 2013 rebre una assignació de drets de pagament bàsic en 2015.

Una altra opció és, ja a partir de 2015, adquirir drets de pagament bàsic a algú que els
tingui, i, a més, complir la condició d'agricultor actiu.

9. Quin serà l'any de referència per comprovar els ingressos agraris i saber si un agricultor és actiu ? Es farà la comprovació tots els anys?
Per a la primera assignació de drets, s'emprarà sempre l'any fiscal disponible més recent, que l'any 2015 serà el corresponent a 2014 . Si en aquest any fiscal no es complissin els requisits establerts, s'utilitzarien les dades de l' any fiscal previ per cobrir la gran majoria de les possibles situacions que puguin donar-se.

Aquesta comprovació es farà anualment, utilitzant sempre l'any o anys fiscals disponibles més recents.

En tot cas, es tindran en compte possibles circumstàncies excepcionals degudament justificades que puguin donar-se d'acord amb les quals el beneficiari pugui acreditar que, durant més de dos anys no ha obtingut ingressos procedents de la seva activitat agrària diferents de les ajudes directes, que representen més del 20 % dels seus ingressos agraris totals.

A més, com s'ha esmentat en la pregunta 4, la condició d'agricultor actiu no estarà vinculada només als ingressos agraris, sinó que tots els anys es comprovarà també que el sol·licitant estigui inscrit com a titular d'una explotació agrícola o ramadera activa en els registres d'explotacions corresponents.

10. Si sóc un agricultor jove que m'incorporo per primera vegada a l'activitat agrària, com puc accedir a les noves ajudes de la PAC?
Els joves agricultors que s'incorporen per primera vegada a l'activitat agrària podran beneficiar-se dels següents ajuts (sempre que compleixin els requisits):

-Podran rebre una assignació de drets de pagament bàsic a través de la reserva nacional com a grup prioritari.
-Podran rebre un pagament per a joves agricultors com a complement a cada un d'aquests drets de pagament bàsic per un període màxim de 5 anys.
-I a més, si la seva comunitat autònoma així ho estableix en el seu programa de desenvolupament rural, podrà accedir a les ajudes a la primera instal·lació de agricultors joves.

Els requisits que s'exigiran per comprovar que es tracta d'una primera instal·lació d'un agricultor jove, seran coherents amb els que s'estableixin per rebre l'ajut a la primera instal·lació d'agricultors joves. No obstant, no serà necessari haver rebut aquesta última ajuda per poder accedir a la reserva nacional de drets de pagament bàsic i al complement de pagament que es donarà com a màxim per 5 anys.

Igual que en el cas de nous agricultors, es comprovarà que la incorporació del agricultor jove a l'activitat agrària és real i que no es tracta d'una incorporació fictícia per accedir als beneficis de l'agricultor jove.

Jesús Domingo
31 març 2014Què és   Serveis   Notícies   Agenda   Registre   Preus   Contacte
De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores: Gran Via Jaume I, 46 - 17001 Girona Tel. 972418500  
Divendres, de 19:30 a 22:00 hores: Palau de Fires. Passeig de la Devesa, 34-36 - 17001 Girona Tel. 972203833  
© 2005 Cambra de Comerç de Girona   Avís legal   llotjagirona@telefonica.net